Regulamin zakupów w sklepie internetowym

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową Wydawnictwa Lit. Białe Pióro prowadzoną przez AGAR Zbigniew Kazała ul. Gajkowicza 5/63 03–562, REGON 016007308, NIP 524–116-30–48.

§2

 1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, oraz e-wydania, które wysyłane są do odbiorcy drogą e-mail.
 2. Za „e-wydania” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na wysyłce pocztą elektroniczną do Klienta, takich treści cyfrowych jak: e-książki, e-prasa, e-książki audio.
 3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej Wydawnictwa Lit. Białe Pióro, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
 4. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Lit. Białe Pióro niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).
 5. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3

 1. Klient wybiera towar i/lub e-wydanie z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej ksiegarnia.wydawnictwobialepioro.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych, szczególnie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz danych adresowych jak również adresu e-mail w celu realizacji złożonego zamówienia (włącznie z monitorowaniem nadanej do klienta przesyłki). Dane te po realizacji zamówienia są przechowywane na wypadek reklamacji i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.
 3. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

 1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
 2. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań.

§5

1. Księgarnia dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach i e-wydaniach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

 1. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach i e-wydaniach podawane na stronach Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a)jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informację o przyjęciu zamówienia, oraz

b)wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Księgarni.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: info.biale.pioro@op.pl.

§8

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub dostępności e-wydań na platformie dystrybutora, z usług którego korzysta Księgarnia.

2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia z Księgarni do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.

<p3. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta . Termin skompletowania zamówienia określany jest według towaru o najdłuższym czasie realizacji. <p4.Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§9

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu Księgarnia powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

 1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).
 2. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11

 1. Jeśli zamówienie obejmuje łącznie towary oraz e-wydania, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest w dwóch odrębnych trybach.

2. E-wydania są gotowe do wysłania w momencie zaksięgowania wpłaty w Księgarni.

<p3. Towary wysyłane są zgodnie z czasem podanym pod danym produktem.

§12

Z uwagi na to, że towary i e-wydania traktowane są jako osobne zamówienia to ich łączne zamawianie nie skutkuje kumulacją łącznej wartości zamówienia, wartości e-wydań nie wlicza się do wartości zamówienia (dotyczącego towarów) uprawniającej do bezpłatnej dostawy.

§13

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje sie przy każdym produkcie plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§14

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§15

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Twoje zamówienia". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

§16

1. Księgarnia oferuje płatności za książki oraz e-wydania przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Nr rachunku bankowego Bank Millenium
15 1160 2202 0000 0002 4496 3752

§17

 1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od Księgarni fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu.
 2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 3. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (pobrania pliku przez Klienta), na podany adres e-mail. Na pisemne życzenie klienta możliwa jest wysyłka paragonu drogą tradycyjną (Pocztą Polską – list zwykły lub polecony) na dane podane podczas składania zamówienia i po uiszczeniu opłaty za wysyłkę, której w wypadku kontaktu wyłącznie drogą elektroniczną system nie pobiera. Koszt wysyłki wg bieżącego cennika Poczty Polskiej. Życzenie klient umieszcza w wiadomości, elektronicznie lub telefonicznie.

§18

 1. Księgarnia nie realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski.

§19

 1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą mailową: info.biale.pioro@wp.pl Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy lub w przypadku, gdy plik nie został pobrany w ciągu 14 dni oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.
 2. W przypadku e-wydań anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone i już wysłane.

§20

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia i paragon bądź fakturę. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru.

 1. Jeżeli klient rezygnuje z zamówienia przed jego realizacją zwracana jest mu cała wpłacona suma wraz z ceną niezrealizowanej wysyłki. Jeżeli klient zwraca towar już dostarczony Księgarnia nie zwraca kosztów wysyłki już przez nią poniesionych (pobranych przez Pocztę Polską) a samą cenę towaru.

4. Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu.

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 21 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§21

1. Odstąpienie od umowy zakupu e-wydania możliwe jest do chwili wysłania e-wydania na adres podany przez klienta

2. Prawo do zwrotu towaru nie obejmuje e-wydań. W przypadku uszkodzenia pliku przy przesyle – e-wydanie wysyłane jest ponownie na monit klienta.

§22

 1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.

3. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne leżące po stronie drukarni a niezauważonych przed wysyłką np. brak wydrukowanych stron, brak tekstu na stronach zadrukowanych, nieczytelny druk lub gdy towar doznał uszkodzeń mechanicznych podczas transportu, pod warunkiem, że spisany jest protokół uszkodzenia przy odbiorze przesyłki przez pracownika placówki pocztowej lub kuriera.

 1. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§23

 1. W przypadku reklamacji e-wydań należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: info.biale.pioro@wp.pl.

2. Za wadliwe e-wydanie uznaje się plik, który posiada wady techniczne (nie otwiera się do odczytu).

3. Księgarnia nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Księgarnię format oferowanych e-wydań (pdf).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Księgarni. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.

§24

Liczba zamawianych towarów lub e-wydań nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dane e-wydanie może zostać zamówione tylko raz w danym zamówieniu.

§25

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§26

Nazwy producentów towarów i e-wydań oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§27

 1. Dane osobowe nabywcy przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

2.Dane klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro wyłącznie w celu realizacji zamówień i ułatwienia kontaktu z WLBP i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych., a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Dane osobowe.

25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO. Wszyscy zostaliśmy zasypani informacjami o tym. Jako wydawnictwo nie stosujemy mailingu, więc nie rozesłaliśmy podobnych informacji.

W związku z tym informujemy, że:

Dot.: Autorzy

 1. Administratorem danych osobowych wpływających do nas jest tylko i wyłącznie Wydawnictwo Literackie Białe Pióro

 2. Nasi Autorzy podpisując umowę wydawniczą dobrowolnie zgadzają się na udostępnianie ich wizerunku w celu jego rozpowszechnienia, ponieważ pragną być znani i rozpoznawalni (konkretne zgody ujęte są dokładnie w umowie wydawniczej)

 3. Nasi Autorzy wydając książkę wyrażają chęć wprowadzenia wizerunku książki – okładki wraz z danymi Autora jak: imię nazwisko lub pseudonim artystyczny oraz notka biograficzna zamieszczona na czwartej stronie tejże – do obrotu księgarskiego, bibliotecznego i czytelniczego i dobrowolnie deklarują chęć powielania i udostępniania okładek ich książek szerokiemu gronu odbiorców, co nie narusza ich interesów względem ochrony danych, a przyczynia się do rozsławiania imienia

 4. Dane osobowe (drażliwe) autorów pozostają tylko do naszej wiadomości, są przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych i wykorzystywane jedynie do rozliczeń należności wynagrodzeń i podatkowych i mogą być udostępnione jedynie służbom państwowym do tego upoważnionym lub organom ścigania, o ile zajdzie taka konieczność.

 5. Nie udostępniamy powierzonych nam danych żadnym innym podmiotom w celach marketingowych

Dot.: Klienci księgarni

 1. Dane osobowe klientów robiących zakupy w naszej księgarni internetowej, jak: imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, e-mail (ewentualnie inne) przetwarzane są i służą wyłącznie dla celów obsługi zamówienia i wystawienia stosownych dokumentów i nie powierzamy tych danych innym podmiotom w celach marketingowych

 2. Powiadomienia o etapie realizacji zamówienia wysyłane są do klientów drogą mailową i klient robiąc zamówienie wyraża na to zgodę

 3. Klient ma prawo do kupowania naszych tytułów w innych księgarniach, jeżeli nie zgadza się na przechowywanie przez nas jego danych lub nie chce otrzymywać od nas potwierdzeń mailowych

 4. Zamówienia klient może składać po zarejestrowaniu się lub bez rejestracji. Jeśli decyduje się na rejestrację i chce korzystać ze swojego konta, automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie danych

 5. Klient ma prawo do żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych ze strony księgarni

 6. Powierzenie nam danych osobowych jest jak najbardziej dobrowolne

Dot.: Fani i czytelnicy

 1. Wszyscy czytelnicy korzystający z naszego FB na Facebooku, zostawiając polubienia komentarze pod naszymi postami wyrażają w ten sposób dobrowolnie zgodę na ich przechowywanie w tym miejscu

 2. Każda osoba dobrowolnie pozująca do zdjęcia z naszym autorem na imprezach okolicznościowych, w których bierzemy udział (targach, piknikach, promocjach czy spotkaniach autorskich), automatycznie wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku na stronach autorów i wydawnictwa

 3. Każdy ma praco odmówić udostępnienia swojego wizerunku poprzez niepozowanie do zdjęć, jeśli sobie tego nie życzy

Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.